Nytorps Friskola

På skolan finns ett aktivt elevråd med representanter från alla klasser. En elev från år 9 innehar ordförandeposten och elever från år 9 eller 8 innehar sekreterarposten.

Elevrådet träffas ca två gånger i månaden. Elevrådsrepresentanterna har klassråd under mentorstiden och diskuterar frågor med sina klasskamrater. Frågorna som tas upp i klassråden diskuteras vidare på elevrådsmöten innan besluten fattas.
 

Elevrådet organiserar och genomför Crazy Day varje vår.

 

[Välkomna] [Skolan] [Om skolan] [Lärande] [Elever/personal] [Förskolan] [Kontakt]