Nytorps Friskola

Kunskap och lärande är skolan grundläggande uppdrag. Våra kursplaner och betygskriterier ger både lärare och elever struktur i vardagen.

Värdegrunden, våra regler och likabehandlingsplanen bidrar till en trygg och välkomnande atmosfär på skolan.

Vi har många traditioner och olika projekt som integreras i skolarbetet vilket sätter lite guldkant på vardagen.

Nyckelkompetenser

Europaparlamentet och europeiska unionens råd har utfärdat en rekommendation om nyckelkompetenser för ett livslångt lärande. De presenterar åtta olika nyckelkompetenser som ska vara den kompetens som alla individer behöver för personlig utveckling, aktivt medborgarskap, social integration och sysselsättning. ( Europaparlamentets och rådets rekommendationer av den 18 december 2006 om nyckelkompetenser för livslångt lärande, 2006/962/EG )

De åtta nyckelkompetenserna är:

  • Kommunikation på modersmålet.
  • Kommunikation på främmande språk.
  • Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens.
  • Digital kompetens.
  • Lära att lära
  • Social och medborgerlig kompetens.
  • Initiativförmåga och företagaranda.
  • Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer.

Eftersom globaliseringen ständigt ställer Europeiska unionen inför nya utmaningar kommer varje enskild medborgare att behöva en rad nyckelkompetenser för att på ett flexibelt sätt kunna anpassa sig till en snabbt föränderlig och tätt sammanlänkad värld. ( Europaparlamentets och rådets rekommendationer av den 18 december 2006 om nyckelkompetenser för livslångt lärande, 2006/962/EG )

[Välkomna] [Skolan] [Om skolan] [Lärande] [Elever/personal] [Förskolan] [Kontakt]