Nytorps Friskola

Vi startar skolåret genom att tillsammans med våra elever utarbeta en värdegrund som vi alla förstår och delar, som är aktuell och som känns relevant. Vi utgår från Lgr11 och då främst den text som står i avsnittet:

Grundläggande värden

Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.

Vår värdegrund

Vi vill stimulera elevernas lust, nyfikenhet och kreativitet på ett sådant sätt att de kan ta med sig det ut i livet. Vår verksamhet genomsyras av demokratiska värden, som alla människors lika värde, jämställdhet, delaktighet, solidaritet och rättvisa.

Vi vill ha ett positivt och tryggt arbetsklimat där alla i verksamheten, elever och medarbetare aktivt bidrar till detta.

  • Alla som vistas på skolan ska trivas och känna trygghet i skolmiljön.
  • Det ska vara studiero i klassrummen.
  • Alla anställda ska vara goda förebilder.
  • Eleverna ska ha möjlighet att vara med och påverka verksamheten.
  • Varje elev ska känna sig sedd.
  • Alla elever har en m,entor att vända sig till när de behöver hjälp och stöd.
  • Samtliga anställda ska lyfta fram det positiva och utvecklingsbara hos varje individ. 
  • Kontakten mellan alla som vistas på skolan ska genomsyras av ömsesidig respekt.
  • Vi ska tillsammans arbeta för en bra skolmiljö.

 

[Välkomna] [Skolan] [Om skolan] [Lärande] [Elever/personal] [Förskolan] [Kontakt]