Nytorps Friskola

Nytorps Friskolas Webbportal

Vi har byggt upp en webbportal på Google Apps. Webbportalen är ett Internetbaserat kommunikationssystem mellan hem och skola. Huvudsyftet med systemet är att vara ett effektivt redskap för föräldrar och pedagoger när de stöttar eleverna i deras skolgång. Skolinformationen görs tillgänglig genom att skolan öppnas upp vilket även förbättrar kommunikationen mellan skolan och hemmet. Samtidigt effektiviseras skolarbetet.

Både lärare, föräldrar och elever kan logga in på webbportalen. Här samlar eleverna alla sina arbeten under årets gång och de får en personlig kalende. Lärarna skriver in allmän information i en kalender såvälsom lektionsplaneringar och hemuppgifter. De för också in individuell information för respektive elev såsom t ex. frånvaro, kunskapsutveckling vilket endast kan läsas av berörda elever och föräldrar.

Instruktionsfilmer

Hur hittar jag individuell information om mitt barn?
http://screencast.com/t/woKMZIIL

INFORMATION OM MAC BOOK

Rundtur (sidor på svenska med förklaringar)
http://www.apple.com/se/support/mac101/

Introduktionsfilmer (på engelska)
http://www.apple.com/se/mac/

"På vilket sätt spara man ett open office dokument så att andra kan öppna det med Microsoft Word"
http://screencast.com/t/ey7oif54r

Datorer
EN-TILL-EN

Vi arbetar för att uppfylla rekommendationerna om de åtta nyckelkompetenserna som Europeiska parlamentet och Rådet tagit fram. En av dessa kompetenser är digitalisering och från hösten 2009 kommer vi att gå med i projektet EN-TILL-EN vilket är ett samarbete med Humac och Macintosh.Det innebär att varje lärare och elev kommer att ha en egen dator som pedagogiskt verktyg. Alla elever ges samma förutsättningar att kunna nyttja IT och den digitala omvärlden. Samma förutsättningar för att göra sig redo för de utmaningar som eleverna ställs inför när de studerar vidare eller börjar att arbeta.

Villkoren för lärande har förändrats och informationsmängden som vi har tillgång till är enorm. Datorerna är ett självklart arbetsredskap i all undervisning och ger eleverna fler perspektiv. Både lärare och elever behöver veta hur de skall använda tekniken. Här satsar vi på kompetensutveckling för lärare och individuell vägledning för eleverna. Med hjälp av kompetensutvecklingen från Humac får lärarna kunskap om på vilket sätt de kan tillgodogöra sig tekniken och förbättra pedagogiken med nya tekniska hjälpmedel. Verktygen måste vara anpassade för undervisningsmetoderna de måste också vara tillförlitliga och kunna bidra till att även lärarna känner att de kan använda sin egen kreativitet och erfarenhet för att nå kursmål samt kunna utveckla undervisningen.

Vid sidan av mer traditionell datautbildning som är schemalagd genom ämnet ”data” skall även datorn användas i resp. ämne och hemifrån. Eleverna kommer att få vägledning på vilket sätt de kan använda datorerna utöver enkel ”textredigering” och ”internetsök”. Här ska nya vägar hittas med hjälp av elektronisk portfölj, egna film- och ljudprojekt, bildspel, presentationer, interaktiva övningar, chatfunktioner, videoinspelning mm. Skolans trådlösa nätverk gör att eleverna kan använda datorerna över hela skolan.

Vi vill att våra elever ska känna sig bekväma med att använda internet som en tillgång i skolarbetet. Med ökat datoranvändande i samhället så måste också våra ungdomars kunskaper om rättigheter och skyldigheter kring detta öka. Eleverna får hjälp att lära sig att validera och kritiskt granska. Vi arbetar mycket med etiska frågeställningar kring internet och vi vill att eleverna aktivt ska kunna argumentera om detta. Datorerna kommer inte att ersätta andra läromedel utan användas som ett naturligt inslag i elevernas undervisning och vardag.

Vår målsättning är att erbjuda alla våra elever en skolmiljö där läroprocesser stöds av många olika verktyg för att på bästa sätt möta elevernas förutsättningar och tillgodose deras behov. IT, med datorn i fokus, är ett av dessa verktyg för lärande som bidrar till läromiljöns mångfald. Det är dock inte maskinen i sig som är det viktiga, utan de möjligheter den erbjuder. Möjligheter att hämta, samla, formulera, analysera och konkretisera information och fakta, som en del av kunskapsbildandet och lärandet.

[Välkomna] [Skolan] [Om skolan] [Lärande] [Elever/personal] [Förskolan] [Kontakt]