Nytorps Friskola

Med miljön i fokus

Vårt mål är att eleverna ska ha insikt i hur vår nuvarande miljösituation ser ut, både nationellt och globalt. Vi arbetar med miljön i projektform, men för också in viktiga miljöfrågor i vår dagliga verksamhet.

En annan viktig miljöaspekt är den sociala miljön på vår skola och i världen. Vi arbetar för att våra elever ska växa upp och utvecklas i en reflekterande miljö där kunskap förmedlas ur ett globalt perspektiv.

Nytorps Friskola deltar i ett internationellt samarbetsprojekt, ”Globen, WCPRC”.

Genom ”Plan” har vi två fadderbarn från Latinamerika på skolan och förskolan. Våra elever får brevväxla (på engelska eller spanska) med dessa barn och genom brevväxlingen så får barnen en uppfattning om hur barn i andra länder och kulturer kan ha det. En direkt kontakt som detta innebär ger våra elever en förståelse för situationen i världen med de olikheter och likheter som finns. Sådant som är en självklarhet för oss i vårt land är något obefintligt i andra delar av världen och vice versa. Det hjälper dem också att förstå att varje individ i vår värld, faktiskt kan hjälpa till att göra en skillnad. Små handlingar ger stora resultat.

Arbetsmiljöpolicy

Nytorps Friskola och Förskola skall verka för en god arbetsmiljö och vara en säker och attraktiv arbetsplats:

För att uppnå detta skall Nytorps Friskola och Förskola:

 • Förvissa sig om att all personal är förtrogen med denna policy och är delaktiga i att skapa en god och trivsam arbetsmiljö.
 • Hålla sig ajour med gällande lagar och förordningar inom arbetsmiljöområdet, samt se till att dessa efterlevs.
 • Se till att arbetet skall vara utvecklande för alla på skolan genom att erbjuda en
  jämställd, säker och stimulerande arbetsmiljö med möjlighet till
  personlig utveckling, medinflytande och påverkan av arbetsmiljön.
 • Alltid utgå ifrån vilken typ av projekt vi arbetar med, så att samarbetet och synpunkter från alla personal, elever och föräldrar tas tillvara och behandlas i direkt anslutning till de vardagliga frågorna, så att tillbud, olycksfall och arbetsskador undviks.
 • Förebygga olyckor, arbetsskador och sjukdomar så att vår låga sjukfrånvaro bibehålls.
 • Inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet verka för ökad säkerhet och en trygg arbetsplats.
 • Vara en drog- och rökfri arbetsplats. 

Arbetet med den psykosociala miljön

För ett gott arbetsklimat är det nödvändigt att all personal på skolan har en stark och ärlig vilja att bidra till detta. För att få och bevara en god arbetssituation med känsla av glädje och samhörighet och för att förebygga missförstånd är alla ansvariga.

Följande gäller:

 • Var och en värnar om en god arbetsmiljö.
 • Om någon oklarhet uppstår ställs frågor t ex till fackliga ombud, samverkansgruppen eller skolledare för att få klarhet.
 • Var och en bidrar aktivt till att lösa uppkomna konflikter och missförstånd.
 • Vi värnar om ett öppet klimat på Nytorps Friskola och Förskola.
 • Vi pratar med och inte om varandra.
 • Med gemensamma aktiviteter stärker vi känslan av samhörighet.
[Välkomna] [Skolan] [Om skolan] [Lärande] [Elever/personal] [Förskolan] [Kontakt]