Nytorps Förskola

För varje barn utarbetar vi en handlingsplan för att kunna stötta och utveckla barnet på bästa sätt. Vi dokumenterar även det barnen skapar för att hjälpa dem att minnas och reflektera över sina tidigare arbeten och för att de ska kunna se sin egen utveckling och sina framsteg. Även föräldrar får på detta sätt möjlighet att ta del av vår vardag och sina barns framsteg.En stor del av vår dokumentation sker genom att vi  fotograferar när barnen har olika aktiviteter, fri lek eller andra situationer. Genom detta kan föräldrarna följa vårt arbete med deras barn och barnen ser, pratar och reflekterar över det vi gjort.

Vid utvecklingssamtalen utgår man från barnets utvecklingsplan för att tillsammans med föräldrarna på bästa sätt utveckla barnets starka sidor och stötta där det behövs.

 

[Välkomna] [Skolan] [Förskolan] [Om förskolan] [Verksamheten] [Personal] [Kontakt]